Privacy verklaring IJsclub Olympia

Dit is de privacyverklaring van IJsclub Olympia, gevestigd te Werkendam, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 40271728, hierna te noemen: “de vereniging”

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

IJsclub Olympia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen de deze respecteren.

Als IJsclub Olympia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: info@ijsclubolympia.nl

Verwerken persoonsgegevens

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking door Bewaartermijn
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst – Voor- en achternaam

 

– Geslacht

– Adres, postcode en woonplaats

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– lidmaatschaps-nummer

Lidmaatschaps-

 

Overeenkomst

Bestuur Gedurende de periode van het lidmaatschap

 

 

Ledenadministratie, financiële administratie – Voor- en achternaam

 

–  Geslacht

– Adres, postcode en woonplaats

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– lidmaatschaps-nummer

– Bankrekening-

nummer

-Betaalgegevens

Lidmaatschaps-overeenkomst Ledenadministratie, penningmeester Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Organiseren van verenigings-activiteiten – Voor- en achternaam

 

– Geslacht

– Adres, postcode en woonplaats

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– lidmaatschaps-nummer

Lidmaatschaps-overeenkomst Bestuur Gedurende de periode van het lidmaatschap

 

 

Versturen van digitale bericht

 

 

– Voor- en achternaam

 

– E-mailadres

– lidmaatschaps-nummer

Lidmaatschaps-overeenkomst Bestuur Gedurende de periode van het lidmaatschap

 

 

Overige doeleinden, niet opgenomen in de hiervoor opgenomen doelen Nader te bepalen aan de hand van het doel Schriftelijke toestemming Nader te bepalen aan de hand van het doel Nader te bepalen aan de hand van het doel

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschapsovereenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u  ons hier schriftelijk toestemming voor geeft

Wij geven nooit persoonsgegevens  door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegeven , tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Daarnaast kunt u de vereniging verzoeken om u gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging de verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij u persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast testen en evalueren we regelmatig onze maatregelen en zijn onze vrijwilligers geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijziging van de privacyverklaring

De vereniging past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Privacyverklaring downloaden

Privacyverklaring IJsclub Olympia

 

 

Helaas! de ijsbaan is gesloten!
Helaas de ijsbaan is gesloten